Gesinssake

Dr Allan Schwartz, LCSW, Ph.D. was vir meer as dertig jaar inprivaat praktyk. Hy is ‘n gelisensieerde kliniese maatskaplikewerker en sy artikel spreek die kwessie van ouerlikeselfdood en kwesbare kinders aan.In huidige toestande van werkverlies, depressie, oorloë engerugte van oorloë, pandemies en lang tye van isolasie hetdie selfdood van mense en gesinsmoorde al hoe meervoorgekom. Gesinne is uitmekaar geruk en dit sou nalatigwees om nie aan die effek van hierde tragedies aandag tegee nie. Wanneer kinders en tieners ‘n ouer aan selfdoodverloor, loop hulle ‘n groter risiko om selfdood of ‘n misdaadte pleeg. Dit is volgens ‘n navorsingsstudie gepubliseer in ’nuitgawe van die Journal of the American Academy of Child& Adolescent Psychiatry. (Sien die volledige navorsing in dieMei 2010 Joernaal)Hoekom is dit so?Daar is genetiese, ontwikkelings- en omgewingsredeswaarom kinders ‘n groter risiko loop na ‘n ouerlike selfdood.Geneties gesproke het ‘n ouer wat selfdood pleeg heelwaarskynlik aan óf ernstige depressie, skisofrenie of bipo-lêre versteuring gely. Hierdie drie kategorieëgeestesonge-steldheid kan oorgeërf word. Daarom is daar ‘n baie goeiekans dat ‘n kind die siekte kan erf wat die ouerlike selfdoodveroorsaak het. Ontwikkelingsgesproke het jong kinders entieners ’n groot behoefte aan ouerskap, gedurende hierdiekritieke stadium van hul lewe.Ouerlikeselfdood enkwesbarekindersOmdat depressie dikwels probleme soos woede,dwelmmisbruik en spanning in die huwelik mee-bring, is die huislike omgewing uiters moeilik virjong kinders en tieners voor en ná die selfdood.Hoe om te help?Daar is niks onvermydelik aan die verlies van ‘nkind wie se ouer selfdood beoefen het nie. Nabyfamilie en vriende moet kinders en tieners koesterna so ‘n onstuimige gebeurtenis. Kinders moetverseker word, dat hulle geliefd is en dat hulle nieskuldig is nie. Hierdie versekering, liefde en aan-dag moet voortduur lank nadat die gebeurtenisplaasgevind het. Dit is ewe belangrik vir familie envriende om op te let vir enige tekens van depressieby die kind.Dit is interessant om daarop te let dat die bevin-dinge in die navorsing die feit ingesluit het datsommige jongmense hulle tot kriminele aktiwiteitekan wend. Wanneer mens goed daaroor nadink, isdit minder verbasend as wat andersins geglo word.Kinders sukkel om hul emosies uit te druk op ma-niere wat verbaal en direk is. Daarom kan pro-bleme soos depressie en angs uitgedruk word deurvreemd op te tree. Met ander woorde, sommigekinders wat ‘n ouer weens selfdood verloor, kan hulhartseer uitdruk deur goed te steel. Waarop dit dui,is die feit dat kinders ‘n ekstra hoeveelheid liefde enaandag nodig het wanneer ‘n ouer sterf en selfsmeer so wanneer dit selfdood behels.Ons lesers se kommentaar envrae word aangemoedig, veralwanneer jy so ’n tragedie moeservaar.LW. Die artikel verkort en vertaal deurAnneke SchöllyDie verlies van ‘n ouer om enige rede kan ‘n ver-woestende impak op jongmense hê. Dit is waaromkinders nie kan reageer op die verlies van ’n ouer,sonder om uiterste verlating, skuldgevoelens eneindelose rou te voel nie.Omgewingsgesproke is daar dikwels uiters moeilikeomstandighede voor en na die dood van die ouer.Dit is veilig om te aanvaar dat ‘n ouer wat selfdoodgepleeg het, vir ‘n lang tydperk depressief of emo-sioneel nie beskikbaar was nie.